Rechten en plichten patiënt

Als u een onderzoek of behandeling ondergaat in Instituut Verbeeten gelden er rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn er zowel voor u als patiënt als voor de medewerkers van Instituut Verbeeten.

Op deze pagina zetten wij de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij. 

Daarnaast vinden wij een gastvrije en veilige omgeving belangrijk voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom hebben we huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen. Wij vragen u dan ook om deze te respecteren. Bekijk hier onze huisregels.

Vragen

Hebt u vragen over uw rechten of plichten?

Neem dan contact met ons op.

Overzicht rechten en plichten

Identificatieplicht
In de zorgverzekeringswet staat dat patiënten verplicht zijn zich te identificeren in de zorg. Deze identificatieplicht is in 2006 ingevoerd om misbruik van verzekeringspassen tegen te gaan. Ook wordt met de identificatieplicht voorkomen dat persoonsgegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd.
Instituut Verbeeten vraagt u daarom bij uw eerste bezoek naar een wettelijk erkend legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) en uw verzekeringspas of -polis.

Hebt u geen geldig legitimatiebewijs? Dan kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij zijn dan genoodzaakt alle kosten van uw behandeling op u te verhalen.

Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO is van belang voor iedereen die te maken krijgt met medische zorg. In deze wet zijn de rechten en plichten vastgelegd, die de relatie regelen tussen patiënt en hulpverlener.

Recht op informatie
Als patiënt hebt u recht op informatie in begrijpelijke taal. Informatie over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van de behandeling en andere behandelingsmogelijkheden. Met voldoende informatie kunt u als patiënt meedenken en meebeslissen over uw behandeling. De medewerkers van Instituut Verbeeten willen u zo volledig en duidelijk mogelijk informeren. Hebt u vragen of begrijpt u informatie niet, dan kunt u bij onze medewerkers om nadere uitleg of informatie vragen.
Als patiënt kunt u aangeven bepaalde informatie niet te willen ontvangen. U krijgt de betreffende informatie niet, mits dit geen ernstig nadeel oplevert voor uzelf of anderen.

Toestemming voor een medische behandeling
Als u voldoende informatie hebt gekregen, kunt u beslissen of en hoe u behandeld wilt worden. Voor ieder onderzoek of behandeling is uw toestemming nodig. Bij een ingrijpende behandeling wordt uitdrukkelijk om de toestemming van de patiënt gevraagd. In de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat de patiënt stilzwijgend toestemming geeft.
Natuurlijk heeft de patiënt ook het recht een behandeling of onderzoek te weigeren of een gegeven toestemming weer in te trekken.
Een hulpverlener is verplicht goede zorg te verlenen. Hij heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen, waarbij eigen deskundigheid en overtuiging zeer belangrijk zijn. Als een hulpverlener van mening is dat een bepaalde behandeling niet medisch noodzakelijk is, mag hij weigeren deze behandeling uit te voeren.

Recht op inzage in het dossier
De hulpverlener is verplicht van iedere patiënt een medisch dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. De medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling zijn bevoegd uw dossier in te zien. Andere personen mogen uw dossier niet inzien zonder uw toestemming. In overleg met uw behandelend arts kunt u uw medisch dossier inzien. U hebt geen inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van uw arts. Het dossier is eigendom van Instituut Verbeeten. U mag het dossier niet mee naar huis nemen en u mag geen gegevens verwijderen.
U kunt vragen om een kopie van een gedeelte of van uw gehele dossier.

Recht op aanvulling en verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om gegevens in uw medisch dossier aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om een door u opgestelde verklaring over de inhoud van uw dossier toe te laten voegen. Mocht u hier gebruik van willen maken, bespreek dit met uw behandelend arts. 

Plichten van de patiënt
Om een verantwoorde en optimale behandeling mogelijk te maken, moet u de hulpverleners zo duidelijk en volledig mogelijk informeren. Ook vragen wij u zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door adviezen en voorschriften van hulpverleners op te volgen. Verder vragen wij u om correcte gegevens over uw ziektekostenverzekering.

Recht op privacy
De hulpverlener moet de privacy van patiënten beschermen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw medische dossier. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht: zonder uw toestemming mogen zij geen enkele informatie aan derden verstrekken, ook niet aan directe familie.

Bekijk voor meer informatie onze folder 'Privacy in Instituut Verbeeten'. 

Wetenschappelijk onderzoek
Met wetenschappelijk onderzoek wordt nieuwe medische kennis opgedaan en worden nieuwe onderzoeken of behandelingen ontwikkeld en onderzocht. Instituut Verbeeten werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is de medewerking van patiënten nodig. Voordat u besluit deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, krijgt u de nodige voorlichting en is uw toestemming vereist.

Geanonimiseerde patiëntengegevens kunnen wel zonder uw toestemming worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Hebt u hier bezwaar tegen? Bespreek dit dan met uw radiotherapeut-oncoloog.