ANBI-status

Instituut Verbeeten is een zorgorganisatie met ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkzaamheden van de organisatie of je als ANBI geregistreerd mag staan. Zeker voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Instituut Verbeeten.

Officieel geregistreerd als: Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut
Nummer Kamer van Koophandel: 41095516
Rekeningnummer: NL34RABO0152601104 t.n.v. Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut

Doelstelling conform statuten

Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling ten doel:

  1. Het bieden van onderzoek, behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is;
  2. Het bieden van onderzoek en behandeling met radioactieve isotopen;
  3. Het verrichten van alle verdere behandelingen die met het hierboven genoemde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij het realiseren van de doelstelling zal onze instelling zoveel mogelijk samenwerken met ziekenhuizen en de daaraan verbonden specialisten, om aldus de oncologische zorg te optimaliseren.

Jaarrekening en andere informatie

Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar ons jaarverslag. Ook de informatie over de inkomsten, het activiteitenverslag, het bestuur en toezicht op de stichting, alsmede de contactgegevens, zijn hierin opgenomen.

Beloningsbeleid
De bestuurdersbeloning is conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur bepaalt de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en onze stichting. Omdat Instituut Verbeeten een eenhoofdig Raad van Bestuur heeft, zijn deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen de Raad van Toezicht en onze voorzitter Raad van Bestuur.

Als richtlijn voor de honorering van de Raad van Toezicht gebruikt Instituut Verbeeten het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) van juni 2009.

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen
Bekijk hier het 'Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen'.

Praktische informatie voor donateurs

Wilt u doneren aan ons instituut of heeft u vragen m.b.t. onze ANBI-status of donaties? Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord. 

Bekijk ons Reglement vergoeding onkosten en aannemen geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur onder reglementen, statuten en regelingen.