Organisatie

Een goede zorgverlening aan onze patiënten heeft onze hoogste prioriteit en staat centraal in de manier waarop wij onze zorg organiseren.

010719 Ed Rutters Directeur Verbeeten Instituut 008

Bestuur & management

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van Instituut Verbeeten. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering is daartoe in belangrijke mate belegd bij het management.
Bestuur en management bestaan uit:

 • Ed Rutters, voorzitter Raad van Bestuur (foto)
 • Wencke van der Werf, bestuurssecretaris
 • Mariëlle de Reuver, manager Bedrijfsondersteuning
 • Caroline van Schendel, manager Zorg
 • Friederike Koppe, medisch manager Radiotherapie
 • Annick Gabriels, concern controller
 • Willy de Kruijf, manager Klinische Fysica & Instrumentatie
 • Micha Pauw, medisch manager Nucleaire Geneeskunde

Bereikbaarheid:
E-mail: dir.secr@bvi.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in Instituut Verbeeten. De raad vervult daartoe een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Daarnaast toetst de Raad van Toezicht of het bestuur bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen en is als werkgever verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer drs. L.H.H.M. (Luc) Demoulin, voorzitter
  Portefeuille: governance, financiën, remuneratie, ICT, OR
 • De heer drs. P.N. (Peter) van Wageningen
  Portefeuille: financiën, remuneratie
 • Mevrouw drs. E.L. (Ellen) Kuppens
  Portefeuille: HR, governance en organisatieontwikkeling
 • De heer prof. dr. J (Jeroen) Hendrikse (op voordracht van de Cliëntenraad)
  Portefeuille: medische zaken, kwaliteit, Cliëntenraad
 • De heer drs. J.G.H.M. (Jan) Berkvens 
  Portefeuille: transformatie 

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies ingesteld:

 • Audit- en remuneratie commissie
 • Kwaliteit & Veiligheid commissie
 • Remuneratie commissie

Mieke Maas, secretaris Raad van Toezicht

Bereikbaarheid:
E-mail: dir.secr@bvi.nl

Ondernemingsraad

Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden is de Ondernemingsraad (OR) een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt.

De OR bestaat uit:

 • Floor Oppers, voorzitter (Radiotherapie)
 • Judith Bosch (Radiotherapie)
 • Coen Buijs (Radiotherapie)
 • Sander van het Schip (Klinische Fysica & Instrumentatie)
 • Janneke Lavrijsen (Radiotherapie)
 • Sloba Filipovic (Financiën)
 • Paul Franken (Radiotherapie)

Judith Bosch, ambtelijk secretaris

Bereikbaarheid
E-mail: ondernemingsraad@bvi.nl

Cliëntenraad

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschikt Instituut Verbeeten over een Cliëntenraad (CR). Meer informatie over de CR leest u hier.

De CR bestaat uit:

 • Angeline Ackermans
 • Dianne Backelandt
 • Angeli Engels
 • Andy Winkels

Bereikbaarheid
E-mail: clientenraad@bvi.nl