Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Instituut Verbeeten borgt de betrokkenheid van patiënten bij de zorg. Instituut Verbeeten voldoet hiermee aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet verplicht iedere zorginstelling een onafhankelijke cliëntenraad te hebben.

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met onze Cliëntenraad? Stuur een e-mail naar clientenraad@bvi.nl.

Taak van een cliëntenraad

Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten in algemene zin. In de praktijk betekent dit behartiging van zaken die betrekking hebben op de zorg voor alle patiënten. U kunt hierover meepraten en meedenken via de Cliëntenraad en zo medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende) besluiten.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele zaken. Hebt u een persoonlijke vraag of wens? Bespreek deze dan met uw behandelaar in Instituut Verbeeten. Hebt u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Rechten van een cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft verschillende rechten om de belangen van patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen.

 • Recht op informatie
  Wij zijn verplicht onze Cliëntenraad alle informatie te verstrekken die nodig is voor het uitvoeren van hun taak.
 • Recht op overleg
  Onze Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de Cliëntenraad over het beleid van Instituut Verbeeten.
 • Recht om te adviseren
  De Cliëntenraad mag zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan onze Raad van Bestuur.
 • Recht van instemming
  De Raad van Bestuur kan over bepaalde onderwerpen pas een besluit nemen na instemming van de Cliëntenraad.
 • Recht van voordracht
  De Cliëntenraad mag tenminste één persoon voordragen voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Contact

Wilt u als patiënt, naaste of bezoeker een onderwerp bespreekbaar maken? Hebt u tips, adviezen, vragen of opmerkingen? Laat het onze Cliëntenraad weten.
U doet dit door een e-mail te sturen naar cliëntenraad@bvi.nl

De leden van de Cliëntenraad van Instituut Verbeeten aan het woord

Angeline Ackermans

Angeline Ackermans

Lid

De rode draad in mijn werk, in het verleden en het heden, is dat je een stem kunt zijn voor mensen die dat zelf niet hebben of kunnen hebben. Dit is ook de belangrijkste motivatie geweest om toe te treden tot de Cliëntenraad bij Instituut Verbeeten. Als deel van mijn dagelijks werk adviseer ik zorgaanbieders die aan de eis moeten voldoen om een cliëntenraad in te richten. Vaak wordt er in de zorg "De cliënt centraal!" geroepen, maar: wat betekent dat? En hoe doe je dat binnen de organisatie of instelling? Daar denk ik graag over na en werk ik graag aan mee. Met alle partijen om de tafel om, met respect voor ieders rol en belangen, de positie van de cliënt en diens naasten centraal te houden. Met als gevolg dat zij zich (in ons geval bij Instituut Verbeeten) gezien en gehoord voelen en de best mogelijke, passende zorg ontvangen.

Dianne Backelandt

Dianne Backelandt

Lid

In mijn dagelijks leven begeleid ik mensen met kanker. Ik zie van dichtbij wat een enorme impact de diagnose kanker op het leven van de patiënt en zijn naasten heeft. Er breekt een tijd aan die vaak gepaard gaat met angst, onzekerheid en ongemak door de onderzoeken en de behandeling. Ook op mij als zorgverlener maakt dat nog steeds een diepe indruk. Ik vind het belangrijk dat de patiënt en zijn naasten zich gehoord en welkom voelen tijdens de vele contacten met zorginstellingen en zorgprofessionals. Dat het zorgtraject gestroomlijnd verloopt en de patiënt kan vertrouwen op goede zorg door de juiste professionals op de juiste plaats. Daarmee kunnen we letterlijk ontzorgen. Mijn missie is om waarde toe te voegen aan alles wat de patiënt en zijn naasten ervaren rondom de diagnose en behandeling van kanker. Dat is voor mij de motivatie om toe te treden tot de Cliëntenraad. Naast zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering is het ontzorgen een even belangrijke opdracht voor Instituut Verbeeten. Dit kan in mijn ogen prima naast elkaar lopen en elkaar zelfs versterken. Ik zie mogelijkheden waar ik me 100% voor in zal zetten.

Angeli Engels

Angeli Engels

Voorzitter

Eén van de stemmen van de patiënten van Instituut Verbeeten mogen zijn. Dát sprak me aan en dáárvoor wil ik me hard maken binnen de Cliëntenraad. Wij willen hen in deze lastige en uitdagende periode graag een warm onthaal bieden. Daar is iedereen binnen het instituut van doordrongen en samen staan wij continu op scherp om dit waar te maken. Daarbij heb ik zelf een vergelijkbare periode met mijn zoon doorgemaakt en heb gezien en gevoeld wat het betekent wanneer je als patiënt de juiste aandacht en professie voelt. Deze persoonlijke benadering wens ik iedere patiënt toe.

Suzan de Laat

Suzan de Laat

Lid

Binnen mijn familie hebben veel mensen kanker niet overleefd. Mijn moeder is jarenlang ziek geweest en kon helaas niet bij ons blijven. Zelf heb ik het geluk genezen te zijn van kanker. Als mens en als docent, coach en trainer Persoonlijk Leiderschap neem ik deze ervaringen iedere dag mee. Als patiënt en als naaste ga je door een pittige periode heen. Iedereen gaat anders om met de situatie. Oprechte aandacht voor ieder individu is in mijn beleving essentieel. Hoe fijn is het als je je verhaal kunt doen, gehoord wordt en mee mag beslissen. Hiervoor zet ik mijn beste beentje voor binnen de Cliëntenraad. Zodat de patiënt aan het roer staat van zijn/haar proces. Op de manier die het beste bij hem/haar past. Mijn speerpunten binnen de Cliëntenraad zijn (patiënten)communicatie en nazorg.

Rebecca van Trier

Rebecca van Trier

Ambtelijk secretaris

Met mijn aanstelling als ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad kan ik iets bijdragen aan Instituut Verbeeten en zijn cliënten, dit vind ik waardevol. Ik doe dit werk vanuit een maatschappelijke gedrevenheid. Het vertegenwoordigen en waarborgen van de belangen van anderen komt met vele jaren ervaring terug in zowel mijn werkzame leven als privéleven. Als ambtelijk secretaris draag ik zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de Cliëntenraad. De ondersteuning ligt met name op het beleidsinhoudelijke, adviserende, communicatieve, financiële, organisatorische en secretariële vlak. De ondersteuning is erop gericht de Cliëntenraad in staat te stellen optimaal de gezamenlijke belangen van cliënten te behartigen conform de WMCZ 2018.

Zittingsduur

De benoeming van een lid van de Cliëntenraad in Instituut Verbeeten geldt voor een periode van vier jaar. Ieder lid is één keer direct herbenoembaar voor opnieuw een periode van vier jaar.

Naam

Functie

1ste benoeming

2de benoeming

Aftredend

Huidige termijn

Angeline Ackermans

Lid

Mei 2022

Mei 2026

Mei 2030

Eerste

Dianne Backelandt

Lid

Januari 2023

Januari 2027

Januari 2031

Eerste

Angeli Engels

Voorzitter

Januari 2023

Januari 2027

Januari 2031

Eerste

Suzan de Laat

Lid

Juni 2018

Juni 2022

Juni 2026

Tweede

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wetten, regels, rechten en plichten van een cliëntenraad? Dan verwijzen we u graag naar de informatie op onderstaande websites.