Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Instituut Verbeeten borgt de betrokkenheid van patiënten bij de zorg. Instituut Verbeeten voldoet hiermee aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet verplicht iedere zorginstelling een onafhankelijke cliëntenraad te hebben.

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met onze Cliëntenraad? Stuur een e-mail naar clientenraad@bvi.nl.

Taak van een cliëntenraad

Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten in algemene zin. In de praktijk betekent dit behartiging van zaken die betrekking hebben op de zorg voor alle patiënten. U kunt hierover meepraten en meedenken via de Cliëntenraad en zo medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende) besluiten.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele zaken. Hebt u een persoonlijke vraag of wens? Bespreek deze dan met uw behandelaar in Instituut Verbeeten. Hebt u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Rechten van een cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft verschillende rechten om de belangen van patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen.

 • Recht op informatie
  Wij zijn verplicht onze Cliëntenraad alle informatie te verstrekken die nodig is voor het uitvoeren van hun taak.
 • Recht op overleg
  Onze Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de Cliëntenraad over het beleid van Instituut Verbeeten.
 • Recht om te adviseren
  De Cliëntenraad mag zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan onze Raad van Bestuur.
 • Recht van instemming
  De Raad van Bestuur kan over bepaalde onderwerpen pas een besluit nemen na instemming van de Cliëntenraad.
 • Recht van voordracht
  De Cliëntenraad mag tenminste één persoon voordragen voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Contact

Wilt u als patiënt, naaste of bezoeker een onderwerp bespreekbaar maken? Hebt u tips, adviezen, vragen of opmerkingen? Laat het onze Cliëntenraad weten.
U doet dit door een e-mail te sturen naar cliëntenraad@bvi.nl

De leden van de Cliëntenraad van Instituut Verbeeten stellen zichzelf voor

Angeline Ackermans

Angeline Ackermans

Lid

De rode draad in mijn werk, in het verleden en het heden, is dat je een stem kunt zijn voor mensen die dat zelf niet hebben of kunnen hebben. Dit is ook de belangrijkste motivatie geweest om toe te treden tot de Cliëntenraad bij Instituut Verbeeten. Als deel van mijn dagelijks werk adviseer ik zorgaanbieders die aan de eis moeten voldoen om een cliëntenraad in te richten. Vaak wordt er in de zorg "De cliënt centraal!" geroepen, maar: wat betekent dat? En hoe doe je dat binnen de organisatie of instelling? Daar denk ik graag over na en werk ik graag aan mee. Met alle partijen om de tafel om, met respect voor ieders rol en belangen, de positie van de cliënt en diens naasten centraal te houden. Met als gevolg dat zij zich (in ons geval bij Instituut Verbeeten) gezien en gehoord voelen en de best mogelijke, passende zorg ontvangen.

Dianne Backelandt

Dianne Backelandt

Lid

In mijn dagelijks leven begeleid ik mensen met kanker. Ik zie van dichtbij wat een enorme impact de diagnose kanker op het leven van de patiënt en zijn naasten heeft. Er breekt een tijd aan die vaak gepaard gaat met angst, onzekerheid en ongemak door de onderzoeken en de behandeling. Ook op mij als zorgverlener maakt dat nog steeds een diepe indruk. Ik vind het belangrijk dat de patiënt en zijn naasten zich gehoord en welkom voelen tijdens de vele contacten met zorginstellingen en zorgprofessionals. Dat het zorgtraject gestroomlijnd verloopt en de patiënt kan vertrouwen op goede zorg door de juiste professionals op de juiste plaats. Daarmee kunnen we letterlijk ontzorgen. Mijn missie is om waarde toe te voegen aan alles wat de patiënt en zijn naasten ervaren rondom de diagnose en behandeling van kanker. Dat is voor mij de motivatie om toe te treden tot de Cliëntenraad. Naast zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering is het ontzorgen een even belangrijke opdracht voor Instituut Verbeeten. Dit kan in mijn ogen prima naast elkaar lopen en elkaar zelfs versterken. Ik zie mogelijkheden waar ik me 100% voor in zal zetten.

Angeli Engels

Angeli Engels

Voorzitter

Eén van de stemmen van de patiënten van Instituut Verbeeten mogen zijn. Dát sprak me aan en dáárvoor wil ik me hard maken binnen de Cliëntenraad. Wij willen hen in deze lastige en uitdagende periode graag een warm onthaal bieden. Daar is iedereen binnen het instituut van doordrongen en samen staan wij continu op scherp om dit waar te maken. Daarbij heb ik zelf een vergelijkbare periode met mijn zoon doorgemaakt en heb gezien en gevoeld wat het betekent wanneer je als patiënt de juiste aandacht en professie voelt. Deze persoonlijke benadering wens ik iedere patiënt toe.

De Cliëntenraad van Instituut Verbeeten aan het woord: terug- en vooruitblik

Voorzitter Angeli Engels blikt namens de Cliëntenraad terug op 2023 én kijkt vooruit naar 2024 en de jaren erna: 

"In 2023 zijn mooie stappen gezet door en binnen Instituut Verbeeten. Stappen waaraan we als Cliëntenraad een positieve bijdrage hebben kunnen leveren. Daar zijn we trots op! Voorbeelden zijn het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO), onze bijdrage aan
Qualicor, de extra en hernieuwde contacten met de Centra voor leven met en na kanker in de regio, de contacten tijdens de verwendag en onze aanwezigheid bij de ingebruikname van de nieuwe bestralingstoestellen in Den Bosch.
Daarmee hebben we aan onze rol als stem van de patiënten van Instituut Verbeeten invulling gegeven.

Wanneer wij vooruitblikken op 2024 en de jaren erna dan staan we voor een grote uitdaging. De herinrichting van de gezondheidszorg (IZA akkoord) vraagt om een andere kijk op en invulling van de zorg met mogelijke gevolgen voor onze patiënten. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor persoonlijk aandacht, logistiek, communicatie, reistijd en acute zorg?
Vraagstukken en veranderingen die hieruit voortvloeien willen we als Cliëntenraad nauwgezet volgen en als vertegenwoordiger van onze patiënten willen we onze invloed pakken om samen met de regio tot de beste zorg te komen. We zoeken de komende maanden daarom actief de samenwerking met cliëntenraden van andere instellingen (in de regio) om de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk te borgen.
Daarnaast willen we onze vindbaarheid en zichtbaarheid vergroten om nog meer de stem te kunnen zijn voor patiënten binnen Instituut Verbeeten."

Zittingsduur

De benoeming van een lid van de Cliëntenraad in Instituut Verbeeten geldt voor een periode van vier jaar. Ieder lid is één keer direct herbenoembaar voor opnieuw een periode van vier jaar.

Naam

Functie

1ste benoeming

2de benoeming

Aftredend

Huidige termijn

Angeline Ackermans

Lid

Mei 2022

Mei 2026

Mei 2030

Eerste

Dianne Backelandt

Lid

Januari 2023

Januari 2027

Januari 2031

Eerste

Angeli Engels

Voorzitter

Januari 2023

Januari 2027

Januari 2031

Eerste

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wetten, regels, rechten en plichten van een cliëntenraad? Dan verwijzen we u graag naar de informatie op onderstaande websites.