Tarieven en vergoeding

Op deze pagina leest u informatie over de kosten van uw (bestralings)behandeling of onderzoek bij Instituut Verbeeten.

Vragen

Hebt u vragen over de kosten van uw onderzoek of behandeling, uw polisvoorwaarden of uw eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u vragen over uw rekening? Bel dan naar 013 - 594 77 77 en vraag naar de afdeling Financiën.

Kosten van uw bestralingsbehandeling

Hieronder leest u informatie over de kosten van uw bestralingsbehandeling op de afdeling Radiotherapie van Instituut Verbeeten. 

Bestralingsbehandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van een zorgverzekering.
Toch raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw verzekering door te lezen of uw zorgverzekeraar te bellen over de vergoeding van uw bestraling.

Basispakket

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dit wordt door het Zorginstituut vastgelegd in de zorgverzekeringswet (Zvw).

Uw zorgverzekeraar ontvangt de rekening

Wij sturen de rekening van uw bestralingsbehandeling direct door naar uw zorgverzekeraar. De rekening is inclusief het honorarium van de medisch specialisten die bij uw bestralingsbehandeling betrokken waren. Dit betekent dat u zelf thuis geen rekening ontvangt van ons.
Houd wel rekening met uw verplicht en/of eigen risico.

Eigen risico

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2024 is het eigen risico € 385,- U betaalt dus zelf de eerste € 385,-. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar (de rest van) de kosten.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven zoals Instituut Verbeeten werken met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC bevat alle kosten van een zorgtraject, dus alle kosten die een zorgverlener maakt om u de juiste zorg te kunnen bieden. De looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen. 

Duurt een behandeling langer dan 120 dagen? Dan wordt een vervolg-DBC geopend. De startdatum van een vervolg-DBC moet aansluiten op de einddatum van de eerdere DBC. Het kan dus voorkomen dat een lang zorgtraject uit meerdere DBC’s bestaat.

DBC bestralingsbehandeling

Wij hebben een DBC voor ieder zorgtraject, dus voor iedere bestralingsbehandeling. Deze DBC omvat alle activiteiten die nodig zijn voor deze bestralingsbehandeling.
Een bestralingsbehandeling kan uit één of meer bestralingen bestaan.

Voor iedere nieuwe bestralingsbehandeling openen wij een nieuwe DBC. Dat kan op iedere dag van een kalenderjaar zijn. Een DBC loopt dus niet gelijk aan een kalenderjaar. Het kan daarom gebeuren dat uw zorgverzekeraar in een nieuw kalenderjaar nog een rekening ontvangt van een bestralingsbehandeling die u vorig kalenderjaar hebt gehad.

Uw zorgverzekeraar ontvangt zes weken na uw laatste bestralingsafspraak de rekening van uw bestralingsbehandeling.

DBC controleafspraak

Wij openen een nieuwe DBC voor controleafspraken als de rekening voor uw bestralingsbehandeling verstuurd is. De looptijd van deze DBC is weer 120 dagen. Na 120 dagen is bekend of en hoe vaak u voor controle in Instituut Verbeeten bent geweest. Uw zorgverzekeraar ontvangt de rekening van uw controle(s). Wij openen daarna een nieuwe DBC.

Komt u niet meer voor controle? Dan opent Instituut Verbeeten geen nieuwe DBC.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de taak om tarieven voor de zorg vast te stellen. Hiervoor heeft de NZA overleg met verschillende medische beroepsorganisaties over bijvoorbeeld het opnemen van een nieuwe verrichting of het bundelen van verschillende activiteiten voor één tarief. De tarievenlijst gaat steeds op 1 januari van het nieuwe jaar in en geldt voor dat kalenderjaar.

Via onderstaande link leest u de tarieven voor de bestralingsbehandelingen zoals die in 2024 zijn vastgesteld.

Privacy

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde (medische) gegevens te verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Dit zijn gegevens die nodig zijn om de rekening van uw bestralingsbehandeling te kunnen afhandelen. In de zorgverzekeringswet is vastgelegd welke gegevens we mogen verstrekken.

U bent niet verzekerd?

Hebt u geen zorgverzekering afgesloten? Dan brengen wij de kosten van uw bestralingsbehandeling en eventuele controles bij u in rekening. Hiervoor gelden de tarieven van het jaar waarin uw DBC liep.

U woont in het buitenland?

We vragen u een voorschot voor uw bestralingsbehandeling te betalen als u in het buitenland woont.

Vraag bij uw verzekering een European Health Insurance Card of een E111-formulier aan. Dan hoeft u geen voorschot te betalen.

Kosten van uw nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling

Hieronder leest u informatie over de kosten van uw onderzoek of behandeling op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten.

Vraagt uw specialist het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor u aan?

Dan ontvangt u zelf geen rekening van dit onderzoek. Wij sturen uw rekening rechtstreeks naar uw specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. De kosten van uw onderzoek worden opgenomen in de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van uw ziekenhuis. De kosten tellen mee voor uw verplicht en/of eigen risico.

Vraagt uw huisarts het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor u aan?

Dan sturen wij de rekening van het onderzoek naar u.
De kosten van uw onderzoek tellen mee voor uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Is vóór uw onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bekend hoe hoog de kosten zijn?

Kijk voor de kosten van uw onderzoek op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Instituut Verbeeten houdt zich aan de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit aangeeft.

Heeft de Nederlandse Zorgautoriteit voor een onderzoek geen tarief vastgesteld? Dan maken wij met het ziekenhuis dat het onderzoek aanvraagt een afspraak over de kosten.