Bestuur & organisatie

Jaarlijks vindt een aantal reguliere vergaderingen plaats, voor zowel de Raad van Toezicht als de twee commissies, waarbij ook de Raad van Bestuur aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen worden formele stukken besproken. Daarnaast wordt in themavergaderingen aandacht besteed aan onderwerpen die voor de organisatie op langere termijn van belang zijn. 

Samenwerking

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks contactmomenten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, zowel het bestuur als de artsen van Helios Radiotherapie, het managementteam en medewerkers.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt.

Het doel van de OR is het toetsen, meedenken, adviseren en, binnen de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden, meebeslissen inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur.

Onze OR wordt in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie en krijgt alle ruimte om mee te denken – Janneke, voorzitter OR.

Bereikbaarheid
Voor meer informatie over de OR in Instituut Verbeeten kunt u contact opnemen met Antoinette Rath, ambtelijk secretaris.

E-mail: ondernemingsraad@bvi.nl
Tel: 013 - 594 77 77

010719 Ed Rutters Directeur Verbeeten Instituut 008

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van Instituut Verbeeten. De Raad van Bestuur laat zich adviseren door de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het reglement van de Raad van Bestuur leest u hier.

Sinds 1 maart 2019 is Ed Rutters de bestuurder van Instituut Verbeeten. Ed Rutters heeft in zijn carrière verschillende bestuursfuncties binnen de zorg vervuld. De rode draad in zijn loopbaan is verbetering en vernieuwing realiseren door pro-actief de samenwerking op te zoeken met diverse partners. 

Raad van Toezicht

De primaire taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in Instituut Verbeeten. Vanuit de Raad van Toezicht worden met name ontwikkelingen op het gebied van de positie van radiotherapie binnen de oncologische zorg met grote belangstelling gevolgd. 

De Raad van Toezicht:

 • vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
 • toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen.
 • is als werkgever van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 • De heer L. Demoulin (Luc), Voorzitter
  Portefeuille: governance, financiën, remuneratie, ondernemingsraad, ICT

Bekijk hier het profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

 • dr. M.D.B. Schutjens (Marie-Hélène)
  Portefeuille: juridische zaken
 • drs. P.N. van Wageningen (Peter)
  Portefeuille: financiën, remuneratie
 • L.A. van der Velden (Lilly-Ann)
  Portefeuille: medische zaken, cliëntenraad

  Bekijk hier het profiel van de leden van de Raad van Toezicht.

Werkwijze
Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies ingesteld.

 • Audit- en renumeratie commissie
 • Kwaliteit & Veiligheid commissie

Binnen deze commissies zijn de volgende portefeuilles verdeeld. Om de eigen professionaliteit en deskundigheid verder te ontwikkelen zet de Raad van Toezicht scholing in.

 • Financiën
 • Medische zaken
 • Cliëntenraad
 • Juridische zaken
 • Kwaliteit & Veiligheid
 • Governance
 • Ondernemingsraad
 • ICT 

Het reglement van de Raad van Toezicht leest u hier.

Vergaderingen
Jaarlijks vindt een aantal reguliere vergaderingen plaats, voor zowel de Raad van Toezicht als de twee commissies, waarbij ook de Raad van Bestuur aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen worden formele stukken besproken. Daarnaast wordt in themavergaderingen aandacht besteed aan onderwerpen die voor de organisatie op langere termijn van belang zijn. Vanuit de Raad van Toezicht worden met name ontwikkelingen op het gebied van de positie van radiotherapie binnen de oncologische zorg met grote belangstelling gevolgd.

Samenwerking
De Raad van Toezicht heeft jaarlijks contactmomenten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, zowel het bestuur als de artsen van Helios Radiotherapie, het managementteam en medewerkers.